ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
LEVERING AAN GROOT/-DETAIL-/
TUSSENHANDEL VAN:
Handelsonderneming H. Oonk, gevestigd en kantoorhoudende te 7642 NE te Wierden aan de Kippershoekweg 4 hierna te noemen: «Oonk»

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Handelsonderneming H. Oonk
Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen «Oonk» en een koper waarop «Oonk» deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met «Oonk», voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Offertes van «Oonk» zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is «Oonk» niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van «Oonk»’s offerte c.q. orderbevestiging.
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van «Oonk» genoemde levertijden en andere voor door «Oonk» te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door «Oonk» opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6.«Oonk» is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De door «Oonk» geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie ofinstructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder gevalopslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. Door «Oonk» opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper «Oonk» derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en «Oonk» een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door «Oonk» opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is «Oonk» toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is «Oonk» bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is «Oonk» er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door «Oonk» een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen «Oonk» en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan «Oonk» omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien «Oonk» de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
– In genoemde gevallen is «Oonk» bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan «Oonk». zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is «Oonk» bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
1.«Oonk» garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.
2. Indien het product een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. «Oonk» kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
5. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van «Oonk», van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door «Oonk» geleverde zaken blijven het eigendom van «Oonk» totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met «Oonk» gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door «Oonk» geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan «Oonk» danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin «Oonk» haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van «Oonk» zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht «Oonk» zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit
(bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan «Oonk» te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan «Oonk»
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan «Oonk» worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
– in euro
– exclusief BTW
– op basis van door «Oonk» gehanteerde minimum hoeveelheden
– exclusief transportkosten
2. Indien «Oonk» met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is «Oonk» niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien «Oonk» kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarboren en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermstrips etc, binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is «Oonk» gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits «Oonk» deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door «Oonk» aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van «Oonk» en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking
«Oonk» is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000, 00 10%
over het meerdere tot € 10.000, 00 8%
over het meerdere tot € 50.000,00 5%
over het meerdere 3%
2. Indien «Oonk» aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
«Oonk» is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. «Oonk» is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van «Oonk» of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van «Oonk» is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van «Oonk» in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en «Oonk» aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van «Oonk» beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop «Oonk» geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor «Oonk» niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van «Oonk» daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van «Oonk» opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door «Oonk» niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien «Oonk» bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in het district van «Oonk» is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
onderhavige transactie.